Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi (HÜYDOTAD)
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Sayı 7

Yıl: 9, Sayı: 7, Kış 2022

İÇİNDEKİLER

Dilek Tahir

Das Konzept Der “Frau“ in Den Sprichwörtern Des Alltags: Eine Kontrastive Analyse

Gündelik Yaşamda “Kadın” Kavramı: Karşılaştırmalı Bir Analiz

The Concept of the “Woman” in Everyday Life: A Contrastive Analysis

Pdf

7

Elif Ermağan

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Mesaj Dili

Texting Language in Teaching Turkish as a Foreign Language

Pdf

31

Hüsniye Koçak

“Stottern” Ein Problem Bei Türkischen Und Deutschen Kindern Auf Dem Weg Der Identitätsbildung

“Kekemelik” Türk ve Alman Çocuklarında Kimlik Oluşumunda Bir Problem

“Stuttering” as a Barrier to Identity Development of Turkish and German Children

Pdf

57

Olga Tüba Çelikten

İlk Okuma Yazma Becerilerini Desteklemeye Yönelik Etkinlik Örneği

An Activity to Support First Reading and Writing Skills

Pdf

75

Selin Alptekin

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kitaplarında ‘’-Mış’’ ve ‘’-Imış’’ Biçimbirimlerinin Kanıtsallık İşlevlerinin İncelenmesi

Analyzing Evidential Functions of Morphemes “-mIş” and “-ImIş” in the Course Books of Teaching Turkish as a Foreign Language

Pdf

93